Birkenmajer Krzysztof Ludwik

 

Fotografia Krzysztofa Birkenmajera
Krzysztof Ludwik Birkenmajer

Dyscyplina naukowa: geologia

 

Bibliografia

 

Przejdź do publikacji z roku...

1965

  • Birkenmajer Krzysztof. W: Tyrowicz Marian [et al.] (kom. red.), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w pierwszym piętnastoleciu rozwoju: 1946-1961, Kraków, 1965, s. 83.

1970

  • [Publikacje]. W: Bibliografia publikacji pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. T. 1, Kraków, 1970.

2006

  • Krzysztof Ludwik Birkenmajer. W: Hampel Józef, Kiryk Feliks, Pietrzkiewicz Iwona (red.), Leksykon Profesorów Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej 1946-2006, Kraków, 2006, s. 36-37.

2009

  • Birkenmajer Krzysztof Ludwik, prof. dr. W: Pikoń Krzysztof (red. nacz.), Złota Księga Nauk Przyrodniczych: 2009, Gliwice, 2009, s. 26.
  • Zastawniak Ewa, 80. rocznica urodzin Profesora dr inż. Krzysztofa Birkenmajera – wybitnego geologa, badacza regionów polarnych, „Przegląd Geologiczny”, 2009, z. 12, s. 1032-1036.
  • Zastawniak Ewa, 80. rocznica urodzin Profesora Krzysztofa Birkenmajera, wybitnego geologa i badacza regionów polarnych, szczególnie zasłużonego dla krakowskiej szkoły paleobotanicznej, „Wiadomości Botaniczne”, 2009, z. 3/4, s. 103-113.

2010

  • Długosz Zbigniew, Zioło Zbigniew, Rozwój naukowo-dydaktyczny i kierunki badawcze Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2010, s. 204, 206, 211.

2011

  • Birkenmajer Krzysztof, W kraju i w świecie (kartki z życiorysu), „Analecta: Studia i Materiały z Dziejów Nauki”, 2011, nr 2, s. 217-282.

2013

2014

2016

  • Köhler Piotr, Profesor Krzysztof Birkenmajer wyróżniony dyplomem Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Geograficznego (Kraków, 19 V 2014), „Biuletyn Polarny”, 2016, nr 19-20, s. 48-49.

2018

  • Jackowski Antoni, Birkenmajer Krzysztof Ludwik (ur. 1929). W: Jackowski Antoni, Krzemień Kazimierz, Sołjan Izabela (red.), Geografowie polscy: słownik biograficzny. T. 1, A-J, Kraków, 2018, s. 140-141.

2019